Proprium missae – III Niedziela po Wielkanocy – Dominica III Post Pascha


INTROITUS
Ps 65:1-2
Iubiláte Deo, omnis terra, allelúia: psalmum dícite nómini eius, allelúia: date glóriam laudi eius, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 65:3
Dícite Deo, quam terribília sunt ópera tua, Dómine! in multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenPs 65:1-2
Iubiláte Deo, omnis terra, allelúia: psalmum dícite nómini eius, allelúia: date glóriam laudi eius, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 65:1-2
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, alleluja, opiewajcie chwałę Jego imienia, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 65:3
Powiedzcie Bogu: jak dziwne są Twe dzieła! Wrogowie Twoi Ci schlebiają dla wielkiej mocy Twojej.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Ps 65:1-2
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, alleluja, opiewajcie chwałę Jego imienia, alleluja, alleluja, alleluja.
ALLELUIA 1
Ps 110:9
Redemptiónem misit Dóminus pópulo suo. Allelúia.
Ps 110:9
Pan zesłał odkupienie swojemu ludowi. Alleluja.
ALLELUIA 2
Luc 24:46
Oportebat pati Christum, et resúrgere a mórtuis: et ita intráre in glóriam suam. Allelúia.
Łk 24:46
Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego i tak wszedł do swojej chwały. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps 145:2
Lauda, anima mea, Dóminum: laudábo Dóminum in vita mea: psallam Deo meo, quámdiu ero, allelúia.
Ps 145:2
Chwal, duszo moja, Pana! Boga wielbić pragnę przez całe me życie; śpiewać Mu będę, dopóki będę żył, alleluja.
COMMUNIO
Ioannes 16:16
Módicum, et non vidébitis me, allelúia: íterum módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem, allelúia, allelúia.
J 16:16
Już niedługo, a nie będziecie Mnie oglądać, alleluja; i znowu niedługo, a ujrzycie Mnie, bo idę do Ojca, alleluja, alleluja.
Reklamy

Zarys angelologii. (16 z 23). Demonologia. Kara demonów. Jej rodzaje.


Angels

IV. Skutki i kary upadku aniołów

Teologia wyróżnia następujące kary dotyczące aniołów upadłych.

1. Zaciemnienie i zaślepienie poznania.

Aniołowie jako stworzenia dużo doskonalsze od człowieka dysponują zarówno lepszym poznaniem jak i znajomością rzeczy nadprzyrodzonych, które dane im zostały w samym momencie stworzenia jeszcze przed upadkiem. Podobnie też anioł mający początek w czasie przyswaja sobie wiedzę, która w czasie ma miejsce, np. te a te wydarzenia lub proroctwa. Jednakże w przypadku aniołów upadłych poprzez deprawację ich woli, które po upadku nie jest już skierowana na Boga najwyższe dobro, doszło do fałszywych wniosków praktyczno-praktycznych, co wiąże się także z pozbawieniem aniołów nadprzyrodzonego Boskiego światła. Czasami zdarza się, że egzorcyści pytają demony, dlaczego upadłe anioły mając taką wiedzę na temat spraw boskich i ludzkich nadal tak źle i głupio postępują, na co otrzymują odpowiedź:

Czytaj dalej!

Proprium missae – II Niedziela po Wielkanocy – Dominica II Post Pascha


INTROITUS
Ps 32:5-6
Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia: verbo Dómini coeli firmáti sunt, allelúia, allelúia.
Ps 32:1
Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen Ps 32:5-6
Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia: verbo Dómini coeli firmáti sunt, allelúia, allelúia.
Ps 32:5-6
Pełna jest ziemia łaskawości Pana, alleluja, przez słowo Pana stały się niebiosa, alleluja, alleluja.
Ps 32:1
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu, prawym przystoi Go chwalić.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Ps 32:5-6
Pełna jest ziemia łaskawości Pana, alleluja, przez słowo Pana stały się niebiosa, alleluja, alleluja.
ALLELUIA 1
Luc 24:35.
Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis. Allelúia
Łk 24:35
Poznali uczniowie Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Alleluja.
ALLELUIA 2
Ioannes 10:14.
Ego sum pastor bonus: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ. Allelúia.
J 10:14
Jam jest Pasterz dobry. Znam owce swoje i znają mnie moje. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps 62:2; 62:5
Deus, Deus meus, ad te de luce vígilo: et in nómine tuo levábo manus meas, allelúia.
Ps 62:2; 62:5
Boże, moim jesteś Bogiem, pilnie Ciebie szukam; i w imię Twoje będę wznosił me ręce, alleluja.
COMMUNIO
Ioannes 10:14.
Ego sum pastor bonus, allelúia: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ, allelúia, allelúia.
J 10:14
Jam jest Pasterz dobry, alleluja: znam owce moje i znają mnie moje, alleluja, alleluja.

Zarys angelologii. (15 z 23) Demonologia. Kara demonów i jej konsekwencje (iii). Demony a ludzie.


Angels

III. Kara za grzech nastąpiła od razu (sententia fere communis)

Pismo Święte nigdzi nie czyni aluzji, iż Bóg dał upadłym aniołom szansę po nawrócenia się, a raczej taką możliwość wyklucza Łk 10, 18 i 2 P 2,4. Pismo ukazuje Chrystusa jako Zbawcę i Odkupiciela ludzi, nie aniołów, zatem przyjąć można, iż aniołowie zbawienia nie potrzebują, bo albo są już zbawieni, jak dobrzy aniołowie albo już potępieni jak źli aniołowie.

IV. Konsekwencje i kary za upadek.

Uwagi wstępne:

Kolejny fragment ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Ukazuje on bowiem nie tylko stan aniołów upadłych, ale także wszystkich tych, których aniołowie ci na zgubę prowadzą, zatem ludzi w grzechu śmiertelnym, opętanych i pogan. Tam, gdzie człowiek złego ducha poprzez grzech śmiertelny wpuści, tam człowiek ten zyskuje cechy anioła upadłego. A czy tak stanowi teologia? Owszem.

Władzę szatana nad ludźmi niewierzącymi i nieochrzonymi głosi Bulla Cantate Domino zawierający Dekret dla Jakobitów (4 Febr. 1442), czyli tych Etiopczyków i Koptów, zwanych wówczas Jakobitami, którzy pragnąc przejść na katolicyzm musieli najpierw przyjąć katolickie wyznanie wiary. I właśnie Sobór Florencki wydał tego rodzaju bullę, będącą dokumentem de fide, zawierającą między innymi interesujące nas fragmenty:

Czytaj dalej!

Proprium missae – Niedziela Biała – Dominica in Albis in Octava Paschae


INTROITUS
1 Pet 2, 2.
Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationabiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 80:2.
Exsultáte Deo, adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen1 Pet 2, 2.
Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationabiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia.
1 P 2, 2
Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, pożądajcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja alleluja.
Ps 80:2
Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.1 P 2, 2
Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, pożądajcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja alleluja.
ALLELUIA
Matt 28:7.
In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, præcédam vos in Galilaeam. Allelúia.
Mt 28:7
W dzień mojego Zmartwychwstania – mówi Pan – pójdę przed wami do Galilei. Alleluja.
ALLELUIA
Ioannes 20:26.
Post dies octo, iánuis clausis, stetit Iesus in médio discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis. Allelúia.
J 20:26
Po ośmiu dniach, mimo drzwi zamkniętych, stanął Jezus pośrodku uczniów swoich i rzekł: Pokój wam. Alleluja.
OFFERTORIUM
Matt 28:2; 28:5-6.
Angelus Dómini descéndit de coelo, et dixit muliéribus: Quem quaeritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.
Mt 28:2; 28:5-6
Anioł Pański zstąpił z nieba i rzekł niewiastom: Ten, którego szukacie zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja.
COMMUNIO
Ioannes 20:27
Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia: et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia.
J 20:27
Włóż rękę twoją i rozpoznaj miejsce gwoździ, alleluja i nie bądź niewiernym lecz wierzącym, alleluja, alleluja.

Zarys angelologii. (14 z 23) Demonologia. Tradycja o upadku demonów (ii).


Angels

1. Tradycja o upadku aniołów

Po dłuższej glosie na temat Pisma Świętego i demonologii odpowiadającej na pytanie:

A dlaczego u mnie w „biblii” jest inaczej?

przechodzimy do dowodów z tradycji poświadczających twierdzenie, zaliczające się do kategorii sententia longe communior, czyli i) (patrz notae theologicae), iż zdaniem większość teologów grzech aniołów był grzechem pychy.

Mała demonologia praktyczna:

Uwaga osobista. Chociaż takich zwierzeń tutaj, o ile się ta unikamy, to piszący te słowa doświadcza odkąd zaczął pisać ten cykl angelologiczny różnych kolei losu, takich jak:

Czytaj dalej!

Proprium missae – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Dominica Resurrectionis


INTROITUS
Ps 138:18; 138:5-6.
Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia: posuísti super me manum tuam, allelúia: mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps 138:1-2.
Dómine, probásti me et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia: posuísti super me manum tuam, allelúia: mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps 138:18,5-6
Zmartwychwstałem i wciąż jestem z Tobą, alleluja; położyłeś na mnie rękę Swoją, alleluja. Przedziwna jest wiedza Twoja, alleluja, alleluja.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz, Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Zmartwychwstałem i wciąż jestem z Tobą, alleluja; położyłeś na mnie rękę Swoją, alleluja. Przedziwna jest wiedza Twoja, alleluja, alleluja.
KYRIE
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Panie, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Chryste, zmiłuj się.
S. Chryste, zmiłuj się.
M. Chryste, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Panie, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię.Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
GRADUALE
Ps. 117:24; 117:1
Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea.
V. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saeculum misericórdia eius. Allelúia, allelúia.
Ps 117:24; 117:1
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
V. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki. Alleluja, alleluja.
ALLELUIA
1 Cor 5:7
V. Pascha nostrum immolátus est Christus.
1 Kor 5:7
V. Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus.
SEQUENTIA
Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére. Amen. Allelúia.
Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki.
Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy.
Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.
Wskrzesł Chrystus, cel mej nadzei: Poprzedzi swoich do Galilei.
Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps. 75:9-10.
Terra trémuit, et quiévit, dum resúrgeret in iudício Deus, allelúia.
Ps 75:9-10
Przelękła się ziemia i zamilkła, kiedy Bóg podniósł się na sądy, alleluja.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
AGNUS
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
COMMUNIO
1 Cor 5:7-8
Pascha nostrum immolátus est Christus, allelúia: itaque epulémur in ázymis sinceritátis et veritátis, allelúia, allelúia, allelúia.
1 Kor 5:7-8
Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus, alleluja; świętujmy tedy w przaśnikach szczerości i prawdy, alleluja, alleluja, alleluja.