Proprium missae – Świętego Józefa Oblubieńca NMP Wyznawcy – Sancti Joseph Sponsi BMV ConfessorisDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 91:13-14
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri.

Ps 91:2.
Bonum est confiteri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 91:13-14
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri.

Ps 91:13-14
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu Pańskim, w przedsionkach Boga naszego.

Ps 91:2
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps 91:13-14
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu Pańskim, w przedsionkach Boga naszego.

GRADUALE
Ps 20:4-5.
Dómine, prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite eius corónam de lápide pretióso.
V. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in saeculum saeculi.
Ps 20:4-5
Panie, dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni.
V. Błagał Cię o życie, a Tyś go nim obdarzył, dni jego przedłużyłeś na wieki wieków.
TRACTUS
Ps 111:1-3.
Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis eius cupit nimis.
V. Potens in terra erit semen eius: generátio rectórum benedicétur.
V. Glória et divítiæ in domo eius: et iustítia eius manet in saeculum saeculi.
Ps 111:1-3
Błogosławiony mąż, który boi się Pana i wielką radość znajduje w jego nakazach.
V. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, dozna błogosławieństwa pokolenie prawych.
V. Zasoby i bogactwa będą w jego domu, a hojność jego będzie trwała zawsze.
OFFERTORIUM
Ps 88:25.
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88:25
Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.
COMMUNIO
Matt 1:20.
Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est.
Mt 1:20
Józefie, Synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem co się w Niej poczęło z Ducha Świętego jest.
Reklamy

Proprium missae – II Niedziela Wielkiego Postu – Dominica II in QuadragesimaDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 24:6; 24:3; 24:22
Reminíscere miseratiónum tuarum, Dómine, et misericórdiæ tuæ, quæ a saeculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris.

Ps 24:1-2
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 24:6; 24:3; 24:22
Reminíscere miseratiónum tuarum, Dómine, et misericórdiæ tuæ, quæ a saeculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris.

Ps 24:6; 24:3; 24:22
Wspomnij na zmiłowania Twe, Panie, na miłosierdzie Twoje, które trwa od wieków, niech nie panują nad nami nasi wrogowie. Wybaw nas Boże Izraela, ze wszystkich ucisków naszych.

Ps 24:1-2
Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże mój, Tobie ufam: niech nie doznam wstydu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps 24:6; 24:3; 24:22
Wspomnij na zmiłowania Twe, Panie, na miłosierdzie Twoje, które trwa od wieków, niech nie panują nad nami nasi wrogowie. Wybaw nas Boże Izraela, ze wszystkich ucisków naszych.

GRADUALE
Ps 24:17-18
Tribulatiónes cordis mei dilatátæ sunt: de necessitátibus meis éripe me, Dómine,
V. Vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea.
Ps 24:17-18
Ulżyj uciskom serca mojego, wyrwij mnie z moich udręczeń, Panie.
V. Wejrzyj na nędzę moją i na mój trud, i odpuść wszystkie me występki.
TRACTUS
Ps 105:1-4
Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saeculum misericórdia eius.
V. Quis loquétur poténtias Dómini: audítas fáciet omnes laudes eius?
V. Beáti, qui custódiunt iudícium et fáciunt iustítiam in omni témpore.
V. Meménto nostri, Dómine, in beneplácito pópuli tui: vísita nos in salutári tuo.
Ps 105:1-1
Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.
V. Któż opowie dzieła Pańskiej potęgi, wysłowi wszystką Jego chwałę?
V. Szczęśliwi, którzy chowają przykazania i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
V. Wspomnij na nas, Panie, przez życzliwość dla Twojego ludu, nawiedź nas Swoją pomocą.
OFFERTORIUM
Ps 118:47; 118:48
Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.
Ps 118:47; 118:48
Będę rozważał naukę Twoją, bo bardzo ją pokochałem. Ręce me wyciągnę do przykazań Twoich, które umiłowałem.
COMMUNIO
Ps 5:2-4
Intéllege clamórem meum: inténde voci oratiónis meæ, Rex meus et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.
Ps 5:2-4
Zważ na moje wołanie, zwróć się na głos modlitwy mojej, mój Królu i Boże, gdyż do Ciebie się modlę, o Panie.

Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima


Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 90:15; 90:16
Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum.

Ps 90:1
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei coeli commorábitur.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 90:15; 90:16
Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum.

Ps 90:15; 90:16
Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham. Wyzwolę go i obdarze sławą, nasycę go długimi dniami.

Ps 90:1
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps 90:15; 90:16
Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham. Wyzwolę go i obdarze sławą, nasycę go długimi dniami.

GRADUALE
Ps 90,11-12
Angelis suis Deus mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
V. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
Ps 90,11-12
Swoim Aniołom Bóg dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
V. Na rękach swoich będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
TRACTUS
Ps 90:1-7; 90:11-16
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei coeli commorántur.
V. Dicet Dómino: Suscéptor meus es tu et refúgium meum: Deus meus, sperábo in eum.
V. Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium et a verbo áspero.
V. Scápulis suis obumbrábit tibi, et sub pennis eius sperábis.
V. Scuto circúmdabit te véritas eius: non timébis a timóre noctúrno.
V. A sagítta volánte per diem, a negótio perambulánte in ténebris, a ruína et dæmónio meridiáno.
V. Cadent a látere tuo mille, et decem mília a dextris tuis: tibi autem non appropinquábit.
V. Quóniam Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
V. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum,
V. Super áspidem et basilíscum ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem.
V. Quóniam in me sperávit, liberábo eum: prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum,
V. Invocábit me, et ego exáudiam eum: cum ipso sum in tribulatióne,
V. Erípiam eum et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum, et osténdam illi salutáre meum.
Ps 90:1-7; 90:11-16
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa.
V. Rzecze Panu: «Ucieczko moja i warownio moja, mój Boże, któremu ufam».
V. Bo On sam wyzwoli mię z sideł łowców i od złośliwej zarazy.
V. Okryje cię swymi piórami i pod skrzydła Jego się schronisz.
V. Jego wierność to puklerz i tarcza, nie ulękniesz się strachu nocnego.
V. Ni strzały za dnia lecącej, ani zarazy, co błąka się w mroku, ni zagłady niszczącej w południe.
V. A choćby tysiąc padł u twego boku, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, do ciebie się nie przybliży.
V. Bo swoim Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
V. Na rękach swoich będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
V. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
V. «Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał me imię.
V. Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu.
V. Wyzwolę go i obdarzę sławą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie».
OFFERTORIUM
Ps 90:4-5
Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius.
Ps 90:4-5
Piórami swymi Pan cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci stanie.
COMMUNIO
Ps 90:4-5
Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis: scuto circúmdabit te véritas eius.
Ps 90:4-5
Piórami swymi Pan cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci stanie.

Proprium missae – Cinerum – PopielecDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Sap 11:24 11:25; 11:27
Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quæ fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter pæniténtiam et parcens illis: quia tu es Dóminus, Deus noster

Ps 56:2
Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Sap 11:24 11:25; 11:27
Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quæ fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter pæniténtiam et parcens illis: quia tu es Dóminus, Deus noster

Mdr 11:24 11:25; 11:27
Wszystkim okazujesz miłosierdzie, Panie, i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Darowujesz grzechy ludziom, aby się nawrócili, i przebaczasz im: albowiem Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

Ps 56:2
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie ufa dusza moja.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Mdr 11:24 11:25; 11:27
Wszystkim okazujesz miłosierdzie, Panie, i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Darowujesz grzechy ludziom, aby się nawrócili, i przebaczasz im: albowiem Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

GRADUALE
Ps 56:2; 56:4
Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea.
V. Misit de coelo, et liberávit me, dedit in oppróbrium conculcántes me.
Ps 56:2; 56:4
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie ufa dusza moja.
V. Sięgnął nieba i wybawił mnie, hańbą okrył tych, co mnie dręczą.
TRACTUS
Ps 102:10
Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis
Ps 78:8-9
Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrarum antiquarum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.

V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, libera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

Ps 102:10
Panie, nie postępuj z nami według naszych grzechów ani nie odpłacaj nam według win naszych.
Ps 78:8-9
Nie pamiętaj, Panie, dawnych nieprawości naszych. Niech rychło wyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo jesteśmy bardzo nieszczęśliwi.

V. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie, i odpuść nam grzechy dla imienia Twego.

OFFERTORIUM
Ps 29:2-3
Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et sanásti me.
Ps 29:2-3
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił
COMMUNIO
Ps 1:2 et 3
Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo.
Ps 1:2,3
Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, ten wyda owoc w swym czasie.

Ks. Ripperger – Walka Duchowa i Małżeństwo (2 z 7)


peter-paul-rubens-heilige-familie-mit-der-hl-anna!

W drugim wpisie z siedmiu kontynuujemy tłumaczenie pierwszej konferencji Księdza Ripperger’a dotyczącej walki duchowej w małżeństwie. Ksiądz Ripperger przygotował trzy konferencje omawiające walkę duchową w małżeństwie.

Jeżeli ktoś chciałby posłuchać sobie pierwszej konferencji Księdza Ripperger’a w oryginale to załączam link poniżej:


KONFERENCJA

Rozważając dalej ogólne zasady wprowadzania podziałów pomiędzy małżonkami przez demony należy zwrócić uwagę na fakt, że demony będą chciały doprowadzić do tego, żeby jeden z małżonków był próżniakiem i leniuchem, szczególnie w obszarze życia duchowego. A więc demony będą starały się doprowadzić do tego, aby któryś z małżonków był letni. W czasie kiedy jeden małżonek będzie starał się robić postępy w życiu duchowym to demony będą nakłaniały drugiego małżonka do letniości duchowej. Demony będą się starały, aby ten drugi małżonek nie miał większego zainteresowania życiem duchowym, aby w ten sposób zniechęcić, powalić i doprowadzić do upadku pierwszego małżonka starającego się o pogłębione życie duchowe.

Chciałbym w tym miejscu podkreśli: Para małżonków, którzy oboje są aktywni i na tym samym poziomie uduchowienia starając się wspólnie o doskonałość w świętości to wielka rzadkość!

Trzeba przyznać, że przeważnie to mężczyźni są tymi, którzy są leniwi w życiu duchowym. Taki stan rzeczy, że letniość jest najczęściej widoczna u mężczyzn wynika z faktu, iż mężczyźni mają tendencję do dużego skupiania się na tym czym się zajmują. Niestety mężczyźni bardzo często zajmują się czymś innym niż pogłębione życie duchowe. Co ciekawe mężczyźni potrafią nawet nadmiernie skupić się na swoich obowiązkach stanu.

Wspominałem już o tym wcześniej, ale również w tym miejscu chciałem to podkreślić i myślę, że warto to zapamiętać: Jest jedna zasada, która dominuje u demonów, a jest to nakłanianie ludzi do skupiania się na wszystkim tylko nie na Panu Bogu!

Cokolwiek tylko nie Pan Bóg! I nie ważne w sumie co to jest dopóki nie jest to Pan Bóg. I nawet jeżeli są to obowiązki stanu w twoim życiu, nawet jeżeli są to dobre rzeczy tak długo jak nadmiernie skupiasz na tym swoją uwagę i nie robisz tego dla Pan Boga czy też robisz to nie utrzymując Pan Boga na pierwszym miejscu to wtedy demony wygrały! Pamiętaj o tym!

Z tego powodu każdy musi nieustannie czynić sobie przypomnienie tej ważnej zasady, aby zawsze robić wszystko dla Pana Boga i stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu. Do tego właśnie służy modlitwa i należy z niej jak najczęściej korzystać nie tylko w Kościele, ale w codzienności w swoim domu. Stąd jedną rzeczą, którą demony nieustannie będą starały się robić to wypełnienie domu hałasem oraz wykonywaniem niepotrzebnych aktywności.

Odwiedzam często rodziny, które mówią mi:

„Ojcze przepraszamy, że taki u nas bałagan i że taki panuje u nas chaos!”

Sam wyrosłem w dużej rodzinie i wiem co to chaos. Nawet niedawno słyszałem nagranie, które zostało zrobione jak miałem 8 lat. Jak tego posłuchałem to nie mogłem uwierzyć jaki byłem nieznośny.

A więc chodzi tutaj o to, że demony będą starały się pomnożyć wszystko to co rozprasza uwagę rodziny i odwraca uwagę od Pana Boga i co odwraca uwagę małżonków od skupienia się na Panu Bogu. Jeżeli zatem okaże się, że współmałżonek jest leniwy w życiu duchowym to oznacza, że ty musisz starać się robić to co do ciebie należy i wspomagać współmałżonka, aby cię dogonił w rozwoju duchowym. Jednak musisz unikać zniecierpliwienia i od razu bicia małżonka za to po głowie. Musimy pamiętać, że to co demony starają się zrobić to jest replikowanie piekła na tym świecie. Taki jest cel demonów i to starają się nieustannie zrobić, czyli uczynić piekło na ziemi, uczynić piekło w naszej codzienności. Demony starają się osiągnąć to w ten sposób, że w świecie replikują takie same relacje jakie panują między nimi w piekle. A co to tak naprawdę jest? To jest nieustanne dowalanie sobie nawzajem! W piekle nie ma żadnego miejsca na miłość czy współczucie. Nawet jeżeli demony pomagają sobie to czynią to tylko dla swojego własnego egoistycznego interesu. Odbiciem takiego stanu rzeczy w naszym świecie i w naszej kulturze jest to, że są tacy ludzie, którzy niezależnie od tego ile dobra dla nich zrobimy to oni nigdy nam za to nie podziękują. To samo co demony robią ogólnie na tym świecie to również starają się zrealizować w ramach małżeństwa.

W objawieniach jakie miały miejsce w Quito Najświętsza Maryja Panna wypowiedziała się na temat masonerii. A masoneria jest dogłębnie diaboliczną instytucją, zaczynając od dołu aż po samą górę. To oczywiście nie oznacza, że ludzie na dole tej organizacji to od razu sataniści. Na co jednak chciałem zwrócić uwagę to fakt, że w ramach tej organizacji w dzisiejszych czasach następuje przesunięcie. I w zasadzie takie przesunięcie obecnie dzieje się również w naszej kulturze. Na szczycie masonerii panował lucyferianizm, co oznacza, że człowiek staje się swoim własnym bogiem. Natomiast teraz wśród masonów następuje powolne przesunięcie, kiedy to członkowie tej organizacji powoli stają się satanistami, wręcz otwarcie satanistami odnośnie osób będących na samym szczycie. Najświętsza Maryja Panna w objawieniach jakie miały miejsce w Quito (1610-1634) już wtedy powiedziała, że małżeństwo zostanie zaatakowane i my właśnie żyjemy w tych czasach. Dziś wiemy, że odnośnie małżeństwa dokonana została wspaniała niszczycielska robota, jeżeli chodzi o rozwody i tym podobne. Większość ludzi o tym nie wie, ale ci którzy dokonali zmiany w kulturze Stanów Zjednoczonych to byli właśnie masoni. Wszyscy ci, którzy wpierają małżeństwo homoseksualistów to masoni. Przyczyniają się do tego oczywiście też inni nierozumni ludzie, którzy to popierają. Musimy jednak pamiętać, że masoni są tylko INSTRUMENTAMI. To demony działając przez nich mają na celu zniszczenie małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo to fundament kultury. Jeżeli uda się zniszczyć małżeństwo to zniszczy się kulturę. Jeżeli zniszczy się związek jaki mąż ma z żoną to wtedy zniszczy się moralny i duchowy fundament formowania się dzieci. Demony znają tę strukturę dużo lepiej niż my ją rozumiemy i wiedzą dokładnie, w którym miejscu najlepiej zaatakować małżeństwo. A więc chciejmy poznać te miejsca, w których demony szczególnie dążą do ataku na małżeństwo (o tym będzie mowa w kolejnym wpisie).

Proprium missae – Dominica in Quinquagesima – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – Dominica in Quinquagesima – Niedziela Pięćdziesiątnicy


Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 30:3-4
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me.

Ps 30:2
In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in iustítia tua líbera me et éripe me.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 30:3-4
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me.

Ps 30:3-4
Bądź mi, Boże, obrońcą, bądź zamkiem warownym, abyś mnie ocalił; boś Ty jest skałą mą i twierdzą, wywiedziesz mnie i pokierujesz dla imienia Twego.

Ps 30:2
Do Ciebie, Panie, się uciekam, niech się nie zawstydzę na wieki; uwolnij mnie w sprawiedliwości Twojej.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps 30:3-4
Bądź mi, Boże, obrońcą, bądź zamkiem warownym, abyś mnie ocalił; boś Ty jest skałą mą i twierdzą, wywiedziesz mnie i pokierujesz dla imienia Twego.

GRADUALE
Ps 76:15; 76:16
Tu es Deus qui facis mirabília solus: notam fecísti in géntibus virtútem tuam.
V. Liberásti in bráchio tuo pópulum tuum, fílios Israel et Ioseph.
Ps 76:15; 76:16
Tyś jest Bogiem, który cuda działasz; potęgę Swoją ludom objawiłeś.
V. Ramieniem Swoim zbawiłeś Twój lud, potomstwo Jakuba i Józefa.
TRACTUS
Ps 99:1-2
Iubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in lætítia,
V. Intráte in conspéctu eius in exsultatióne: scitóte, quod Dóminus ipse est Deus.
V. Ipse fecit nos, et non ipsi nos: nos autem pópulus eius, et oves páscuæ eius.
Ps 99:1-2
Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem!
V. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem: wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem.
V. On sam nas stworzył, my Jego własnością, my lud Jego, owce Jego pastwiska.
OFFERTORIUM
Ps 118:12-13
Benedíctus es, Dómine, doce me iustificatiónes tuas: in lábiis meis pronuntiávi ómnia iudícia oris tui.
Ps 118:12-13
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Wargami moimi opowiadam wszystkie wyroki ust Twoich.
COMMUNIO
Ps 77:29-30
Manducavérunt, et saturári sunt nimis, et desidérium eórum áttulit eis Dóminus: non sunt fraudáti a desidério suo.
Ps 77:29-30
Jedli i nasycili się bardzo, i pożądanie ich Pan zaspokoił: nie zawiedli się w swych pragnieniach.

Proprium missae – Dominica in Sexagesima – Niedziela Sześćdziesiątnicy

Proprium missae – Dominica in Sexagesima – Niedziela Sześćdziesiątnicy


Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 43:23-26
Exsúrge, quare obdórmis, Dómine? exsúrge, et ne repéllas in finem: quare fáciem tuam avértis, oblivísceris tribulatiónem nostram? adhaesit in terra venter noster: exsúrge, Dómine, ádiuva nos, et líbera nos.

Ps 43:2
Deus, áuribus nostris audívimus: patres nostri annuntiavérunt nobis.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ps 43:23-26
Exsúrge, quare obdórmis, Dómine? exsúrge, et ne repéllas in finem: quare fáciem tuam avértis, oblivísceris tribulatiónem nostram? adhaesit in terra venter noster: exsúrge, Dómine, ádiuva nos, et líbera nos.

Ps 43:23-26
Ocknij się: dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego Twe oblicze ukrywasz? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Przylgnęliśmy łonem do ziemi. Na pomoc nam powstań o Panie i wyzwól nas.

Ps 43:2
Boże, słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps 43:2
Ocknij się: dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego Twe oblicze ukrywasz? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Przylgnęliśmy łonem do ziemi. Na pomoc nam powstań o Panie i wyzwól nas.

GRADUALE
Ps 82:19; 82:14
Sciant gentes, quóniam nomen tibi Deus: tu solus Altíssimus super omnem terram,

V. Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti.

Ps 82:19; 82:14
Niech poznają Ciebie poganie i wiedzą, Pan Twoje imię, żeś sam jeden wzniesiony nad całą ziemię.
V. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do liści przez wicher porwanych, do plew gnanych wiatrem.
TRACTUS
Ps 59:4; 59:6
Commovísti, Dómine, terram, et conturbásti eam.
V. Sana contritiónes eius, quia mota est.
V. Ut fúgiant a fácie arcus: ut liberéntur elécti tui.
Ps 59:4; 59:6
Wstrząsnąłeś ziemię, o Panie, i rozwarłeś ją.
V. Ulecz jej rozdarcie, bo się chwieje.
V. By uciekali przed łukiem, aby wyszli na wolność, których Ty miłujesz.
OFFERTORIUM
Ps 16:5; 16:6-7
Pérfice gressus meos in sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea: mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis sperántes in te, Dómine.
Ps 16:5; 16:6-7
Umocnij moje kroki na Twych ścieżkach, aby nie zachwiały się wcale me stopy; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz słowa moje; okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Ty, co wybawiasz ufających Tobie, o Panie.
COMMUNIO
Ps 42:4
Introíbo ad altáre Dei, ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
Ps 42:4
Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który radością napełnia młodość moją.