Proprium missae – Poniedziałek Wielkanocny – Die II infra octavam PaschaeDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Exod 13:5; 13:9
Introdúxit vos Dóminus in terram fluéntem lac et mel, allelúia: et ut lex Dómini semper sit in ore vestro, allelúia, allelúia.
Ps 104:1
Confitémini Dómino et invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes ópera eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenExod 13:5; 13:9
Introdúxit vos Dóminus in terram fluéntem lac et mel, allelúia: et ut lex Dómini semper sit in ore vestro, allelúia, allelúia.
Wj 13:5; 13:9
Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, alleluja: aby też prawo Pańskie zawsze było na ustach waszych, alleluja, alleluja.
Ps 104:1
Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia: dzieła Jego głoście wśród narodów.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Wj 13:5; 13:9
Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, alleluja: aby też prawo Pańskie zawsze było na ustach waszych, alleluja, alleluja.
GRADUALE
Allelúia, allelúia.
Ps 117:24; 117:2.
Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea.
V. Dicat nunc Israël, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia eius. Allelúia, allelúia.
Alleluja, alleluja
Ps 117:24; 117:2
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
V. Teraz niech mówi dom Izraela, że (Pan) jest dobry, że Jego miłosierdzie na wieki. Alleluja, alleluja.
ALLELUIA
Matt 28:2.
Angelus Dómini descéndit de cœlo: et accédens revólvit lápidem, et sedébat super eum.
Mt 28:2
Anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień, i usiadł na nim.
OFFERTORIUM
Matt 28:2; 28:5-6
Angelus Dómini descéndit de cœlo, et dixit muliéribus: Quem quǽritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.
Mt 28:2; 28:5-6
Anioł Pański zstąpił z nieba i rzekł niewiastom: Ten, którego szukacie, zmartwychwstał, jak zapowiedział, alleluja.
COMMUNIO
Luc 24:34
Surréxit Dóminus, et appáruit Petro, allelúia.
Łk 24:34
Powstał Pan z martwych i ukazał się Piotrowi, alleluja.
Reklamy

Proprium missae – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Dominica ResurrectionisDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 138:18; 138:5-6.
Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia: posuísti super me manum tuam, allelúia: mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps 138:1-2.
Dómine, probásti me et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia: posuísti super me manum tuam, allelúia: mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps 138:18,5-6
Zmartwychwstałem i wciąż jestem z Tobą, alleluja; położyłeś na mnie rękę Swoją, alleluja. Przedziwna jest wiedza Twoja, alleluja, alleluja.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz, Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Zmartwychwstałem i wciąż jestem z Tobą, alleluja; położyłeś na mnie rękę Swoją, alleluja. Przedziwna jest wiedza Twoja, alleluja, alleluja.
KYRIE
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Panie, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Chryste, zmiłuj się.
S. Chryste, zmiłuj się.
M. Chryste, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
M. Panie, zmiłuj się.
S. Panie, zmiłuj się.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię.Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
GRADUALE
Ps. 117:24; 117:1
Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea.
V. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saeculum misericórdia eius. Allelúia, allelúia.
Ps 117:24; 117:1
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy.
V. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki. Alleluja, alleluja.
ALLELUIA
1 Cor 5:7
V. Pascha nostrum immolátus est Christus.
1 Kor 5:7
V. Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus.
SEQUENTIA
Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére. Amen. Allelúia.
Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki.
Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy.
Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.
Wskrzesł Chrystus, cel mej nadzei: Poprzedzi swoich do Galilei.
Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps. 75:9-10.
Terra trémuit, et quiévit, dum resúrgeret in iudício Deus, allelúia.
Ps 75:9-10
Przelękła się ziemia i zamilkła, kiedy Bóg podniósł się na sądy, alleluja.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
AGNUS
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
COMMUNIO
1 Cor 5:7-8
Pascha nostrum immolátus est Christus, allelúia: itaque epulémur in ázymis sinceritátis et veritátis, allelúia, allelúia, allelúia.
1 Kor 5:7-8
Na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus, alleluja; świętujmy tedy w przaśnikach szczerości i prawdy, alleluja, alleluja, alleluja.

Proprium missae – Wielka Sobota – Sabbato SanctoDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

CANTICUM 1
Cantemus Domino: gloriose enim honorificatus est: equum et ascensorum proiecit in mare: adiutor, et protector factus est mihi in salutem.
V. Hic Deus meus, et honorificabo eum: Deus patris mei, et exaltabo eum.
V. Dominus conterens bella: Dominus nomen est illi.
Śpiewajmy Panu, bo bardzo się wsławił, konie i jeźdźców wtrącił w morze. Stał się wspomożycielem i obrońcą i wybawił mnie.
V. On Bogiem moim, więc chwalić Go będę, Bogiem ojca mego, więc będę Go sławić.
V. Pan wiedzie boje. PAN jest imię Jego.
CANTICUM 2
Vinea facta est dilecto in cornu, in loco uberi.
V. Et maceriam circumdedit, et circumfodit: et plantavit vineam Sorec: et ædificavit turrim in medio eius.
V. Et torcular fodit in ea: vinea enim Domini Sabaoth, domus Israël est.
Winnicę miał mój przyjaciel na urodzajnym wzgórzu.
V. I skopał ją, i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej winorośl wyborną, i pośrodku wieżę zbudował.
V. I wykuł tam także tłocznię. Winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela.
CANTICUM 3
Attende, cælum, et loquar: et audiat terra verba ex ore meo.
V. Exspectetur sicut pluvia eloquium meum: et descendant sicut ros verba mea, sicut imber super gramina.
V. Et sicut nix super fænum: quia nomen Domini invocabo.
V. Date magnitudinem Deo nostro: Deus, vera opera eius, et omnes viæ eius iudicia.
V. Deus fidelis, in quo non est iniquitas: iustus et sanctus Dominus.
Słuchajcie, niebiosa, a będę mówił, niech słucha ziemia mowy ust moich.
V. Niech spływa jak deszcz nauka moja i niech zstąpią jak rosa słowa moje.
V. Jak ulewa na trawę i jak krople dżdżu na zioła, gdyż imię Pańskie opiewać będę.
V. Oddajcie chwałę Bogu naszemu. Dzieła Boże są doskonałe, a wszystkie drogi Jego sprawiedliwe.
V. Bóg wierny i bez skazy, Pan sprawiedliwy i święty.
CANTICUM 4
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum: ita desiderat anima mea ad te, Deus.
V. Sitivit anima mea ad Deum vivum, quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
V. Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte, dum dicitur mihi per singulos dies: Ubi est Deus tuus?
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Jak jeleń spragniony dąży do strumieni wody, tak dusza ma tęskni za Tobą, Boże.
V. Tęskni ma dusza za Bogiem żywym, kiedyż przyjdę i stanę przed Bożym obliczem?
V. Łzy moje są mi pokarmem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień «Gdzież jest twój Bóg?»
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
ALLELUIA
S. Allelúia.
C. Allelúia.S. Allelúia.
C. Allelúia.S. Allelúia.
C. Allelúia.
S. Alleluja!
C. Alleluja!S. Alleluja!
C. Alleluja!S. Alleluja!
C. Alleluja!
CANTICUM 5
V. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia eius. V. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki.
CANTICUM 6
V. Laudáte Dominum omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli.
V. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in ætérnum.
V. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
V. Bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.
PRO LAUDIBUS
Ant. Allelúia, allelúia, allelúia.
Laudáte Dóminum in sanctis eius * laudáte eum in firmaménto virtútis eius.
Laudáte eum in virtútibus eius, * laudáte eum secúndum multitúdinem magnitúdinis eius.Allelúia, allelúia, allelúia.
Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwalcie Pana w Jego świątyni, * chwalcie Go na wzniosłym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go dla możnych dzieł Jego, * chwalcie dla najwyższego Jego majestatu.Allelúia, allelúia, allelúia.
ANTIPHONA
Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole, alleluia.

Benedictus Dominus, Deus Israel, * quia visitavit et redemit populum suum.

Et erexit cornu salutis nobis * in domo David pueri sui.

Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole, alleluia.

Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole, alleluia.

Benedictus Dominus, Deus Israel, * quia visitavit et redemit populum suum.

Et erexit cornu salutis nobis * in domo David pueri sui.

Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole, alleluia.

Proprium missae – Wielki Piątek – Feria Sexta in ParasceveDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

RESPONSORIUM 1
Domine, audivi auditum tuum, et timui: consideravi opera tua, et expavi.
V. In medio duorum animalium innotesceris: dum appropinquaverint anni cognosceris: dum advenerit, tempus, ostenderis.
V. In eo, dum conturbata fuerit anima mea: in ira, misericordiae memor eris.
V. Deus a Libano veniet, et Sanctus de monte umbroso, et condenso.
V. Operuit coelos maiestas eius: et laudis eius plena est terra.
Panie, słyszałem zapowiedź Twoją i uląkłem się: ujrzałem w duchu dzieła Twoje i zadrżałem.
V. Między dwoma zwierzętami ukażesz się, gdy przyjdą lata, dasz się poznać, gdy nadejdzie pora, objawisz się.
V. Wówczas gdy dusza moja będzie się trwożyć, Ty w gniewie pomnij na swe miłosierdzie.
V. Bóg z Libanu przyjdzie i Święty z góry pokrytej cieniem i mrokiem.
V. Majestat Jego okrył niebiosa i chwały Jego pełna jest ziemia.
RESPONSORIUM 2
Eripe me, Domine, ab homine malo: a viro iniquo libera me.
V. Qui cogitaverunt malitias in corde: tota die constituebant praelia.
V. Acuerunt linguas suas sicut serpentis: venenum aspidum sub labiis eorum.
V. Custodi me, Domine, de manu peccatoris: et ab hominibus iniquis libera me.
V. Qui cogitaverunt supplantare gressus meos: absconderunt superbi laqueum mihi.
V. Et funes extenderunt in laqueum pedibus meis, iuxta iter scandalum posuerunt mihi.
V. Dixi Domino, Deus meus es tu: exaudi, Domine, vocem orationis meae.
V. Domine, Domine virtus salutis meae obumbra caput meum in die belli.
V. Ne tradas me a desiderio meo peccatori: cogitaverunt adversus me: ne derelinquas me, ne unquam exaltentur.
V. Caput circuitus eorum: labor labiorum ipsorum operiet eos.
V. Verumtamen iusti confitebuntur nomini tuo: et habitabunt recti cum vultu tuo.
Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od gwałtownika mnie ustrzeż.
V. Od tych, co w sercu knują złe zamiary i dnia każdego wywołują spory.
V. Jak wąż języki swe ostrzą, a jad żmijowy pod ich wargami.
V. Zachowaj mnie, Panie, od rąk grzesznika, strzeż mnie od ludzi okrutnych;
V. Co chcą poderwać me stopy; dumni sidło na mnie zastawiają.
V. Jak sieć rozciągają powrozy, pułapki na mnie kładą przy drodze.
V. Mówię do Pana: Tyś jest Bogiem moim, usłysz, o Panie, głos mego błagania.
V. Panie Boże, potężna ma pomocy! w dniu walki głowę mą osłaniasz.
V. Nie dopuść, Panie, pragnień niegodziwca, zamiarów jego nie spełniaj!
V. Podnosza głowę, którzy wokół mnie stoją, niech złość własnych warg ich przywali:
V. Zaiste sprawiedliwi będą sławić Twe imię przed Twym obliczem będą mieszkać prawi.
ACCLAMATIO
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R. Venite, adoremus.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.
V. Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.
IMPROPERIA 1
V. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi. V. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.
IMPROPERIA 2
V. Quia eduxi te de terra Aegypti, parasti crucem Salvatori tuo. V. Czyż dlatego, żem cię wyprowadził z ziemi egipskiej, zgotowałeś krzyż Zbawcy swemu.
TRISAGION
R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
IMPROPERIA 3
V. Quia eduxi te per desertum quadraginta annis, et manna cibavi te, et introduxi te in terram satis bonam: parasti Crucem Salvatori tuo.

R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.

V. Czyż dlatego, że cię na pustyni przez czterdzieści lat prowadziłem, nakarmiłem manną i wprowadziłem do ziemi doskonałej, przygotowałeś krzyż Zbawcy swemu.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
IMPROPERIA 4
V. Quid ultra debui facere tibi, et non feci?

Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara: aceto namque sitim meam potasti: et lancea perforasti latus Salvatori tuo.

R. Agios o Theos!
R. Sanctus Deus!
R. Agios ischyros!
R. Sanctus fortis!
R. Agios athanatos, eleison imas.
R. Sanctus immortalis, miserere nobis.

V. Co więcej uczynić mogłem dla ciebie, a nie uczyniłem? Zasadziłem cię jako najpiękniejszą z winnic moich, a ty bardzo gorzkim mi się stałeś; bo gdym był spragniony, octem mnie napoiłeś i włócznią przebodłeś bok Zbawcy swemu.
R. Święty Boże!
R. Święty Boże!
R. Święty mocny!
R. Święty mocny!
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
R. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
IMPROPERIA 5
V. Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitus suis: et tu me flagellatum tradidisti.
R. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi.
V. Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pharaone in Mare Rubrum: et tu me tradidisti principibus sacerdotum.
R. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi.
V. Z miłości do ciebie karałem Egipt z pierworodnymi jego, a ty mnie po ubiczowaniu na śmierć wydałeś.
R. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.
V. Wyprowadziłem cię z Egiptu i zatopiłem Faraona w Morzu Czerwonym, a ty wydałeś mnie książętom kapłanów.
R. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.
ANTIPHONA 1
Ant. Crucem tuam * adoramus, Domine: et sanctam resurrectionem tuam laudamus, et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis. Illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

Ant. Crucem tuam * adoramus, Domine: et sanctam resurrectionem tuam laudamus, et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.

Ant. Wielbimy Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami.

Ant. Wielbimy Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat.

HYMNUS
Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine, * Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Pange, lingua, gloriosi,
Lauream certaminis,
Et super Crucis trophaeo
Dic triumphum nobilem:
Qualiter Redemptor orbis
Immolatus vicerit.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

De parentis protoplasti
Fraude Factor condolens,
Quando pomi noxialis
In necem morsu ruit:
Ipse lignum tunc notavit.
Damna ligni ut solveret.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Hoc opus nostrae salutis
Ordo depoposcerat:
Multiformis proditoris
Ars ut artem falleret:
Et medelam ferret inde,
Hostes unde laeserat.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Quando venit ergo sacri
Plenitudo temporis,
Missus est ab arce Patris
Natus, orbis Conditor:
Atque ventre virginali
Carne amictus prodiit.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Vagit infans inter arcta
Conditus praesepia:
Membra pannis involuta
Virgo Mater alligat:
Et Dei manus, pedesque
Stricta cingit fascia.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Lustra sex qui iam peregit,
Tempus implens corporis,
Sponte libera Redemptor
Passioni deditus,
Agnus in Crucis levatur
Immolandus stipite.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Felle potus ecce languet:
Spina, clavi, lancea,
Mite corpus perforarunt,
Unda manat, et cruor:
Terra, pontus, astra, mundus.
Quo lavantur flumine!

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Flecte ramos, arbor alta,
Tensa lax viscera,
Et rigor lentescat ille,
Quem dedit nativitas:
Et superni membra Regis
Tende miti stipite.

Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Sola digna tu fuisti
Ferre mundi victimam:
Atque portum praeparare
Arca mundo naufrago:
Quam sacer cruor perunxit,
Fusus Agni corpore.

Ant. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis! Nulla silva talem profert, Fronde, flore, germine.

Sempiterna sit beatae
Trinitate gloria:
Aequa Patri, Filioque;
Par decus Paraclito:
Unus Trinique nomen
Laudet universitas.
Amen.
Ant. Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat. * Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Niechaj język nasz wysławia krwawy i zacięty bój.
Niechaj wielki znak triumfu szlachetnego: święty Krzyż:
Jak w ofierze Zbawca świata, przez śmierć swoją przemógł śmierć.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Jako Stwórca się zlitował widząc Pierwszych Ludzi grzech.
Śmiercionośny owoc jedli i wnet przyszła na nich śmierć.
Sam już wtedy postanowił szkodę drzewa, Drzewem znieść.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Tego bowiem plan wymagał, którym zbawił ludzki ród.
By przemyślnym rad sposobem wywieść w pole zdrajcy spryt.
I to samo zrobić lekiem, co dla zguby użył wróg.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.
Gdy więc już z wyroków niebios dojrzał w pełni święty czas;
Pan, Stworzyciel rzeczy, zstąpił z domu Ojca na ten świat.
I w dziewiczym łonie przybrał Ciało ludzkie, Boży Syn.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Kwili cicho słabe Dziecię położone w twardy żłób.
Matka i Dziewica członku pieluszkami tuli Mu.
I przewija ciasno płótnem rączki, ciało aż do stóp.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Żył na ziemi w ciele Swoim jeszcze trzy dziesiątki lat.
Na świat przyszedł z wolnej woli, aby męką zbawić nas.
Na wysoki Krzyż ofiary, jak Baranek, dał się wznieść.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Mdleje, żółcią napojony, ciało święte pełne ran.
Ciernie, gwoździe, włócznię wbito; z boku spływa woda, krew.
Te potoki zdolne obmyć ziemię, morze, niebo, świat.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Drzewo wielkie, skłoń konary, zwolnij prężne włókna twe.
A szorstkość swą przyrodzoną teraz już na czułość zmień.
By na tobie miękko rozpiął członki swe Najwyższy Król.

Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

Tyś jedyne godne było dźwigać światu okup win.
Arką jesteś dla rozbitków, zanim wieczny znajdą port.
Drzewo zewsząd poświęcone przez Baranka boską krew.

Ant. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszystkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

Niech przyjmie szczęśliwa Trójca wiekuistej chwały hymn:
Ojciec, Syn i Duch Najświętszy w równej mierze godzien czci,
Imię Trójcy i Jedności niechaj wielbi cały świat.
Amen.
Ant. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar dźwigasz nam.

ANTIPHONA 2
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per Crucem tuam redemisti mundum. Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój odkupił świat.
ANTIPHONA 3
Per lignum servi facti sumus, et per sanctam Crucem liberati sumus: fructus arboris seduxit nos, Filius Dei redemit nos. Przez drzewo poszliśmy w niewolę, i przez Krzyż zostaliśmy oswobodzeni: owoc z drzewa nas uwiódł, a Syn Boży nas odkupił.
ANTIPHONA 4
Salvator mundi, salva nos: qui per Crucem et Sanguinem tuum redemisti nos, auxiliare nobis, te deprecamur, Deus noster. Zbawicielu świata, ocal nas! Ty przez Krzyż i Krew swoją odkupiłeś nas, wspomóż nas, prosimy Cię, Boże nasz.

Proprium missae – Wielki Czwartek – Feria Quinta in Coena DominiDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Gal 6:14
Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus.

Ps 66:2
Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.

Gal 6:14
Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus.

Ga 6:14
A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze: przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Ps 66:2
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami.

Ga 6:14
A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze: przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

GRADUALE
Phil 2:8-9
Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis
V. Propter quod et Deus exaltávit illum: et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Flp 2:8-9
Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa.
V. Dlatego i Bóg wywyższył Go: i nadał Mu imię, przewyższające wszelkie imię.
ANTIPHONA 1
Ant. Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.
Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
Ant. Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.
Ant. «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował» – mówi Pan.
Błogosławieni, których droga jest niepokalana: którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Ant. «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował»
ANTIPHONA 2
Ant. Postquam surréxit Dóminus a cœna, misit aquam in pelvim, et cœpit laváre pedes discipulórum suórum: hoc exémplum réliquit eis.
Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
Ant. Postquam surréxit Dóminus a cœna, misit aquam in pelvim, et cœpit laváre pedes discipulórum suórum: hoc exémplum réliquit eis.
Ant. Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody w miednicę i począł umywać nogi swoich uczniów. Ten przykład im zostawił.
Wielki jest Pan i godny wszelkiej chwały w mieście Boga naszego, na świętej Jego górze.
Ant. Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody w miednicę i począł umywać nogi swoich uczniów. Ten przykład im zostawił.
ANTIPHONA 3
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».
V. Venit ergo ad Simónem Petrum, et dixit ei Petrus.
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».
V. «Quod ego fácio, tu nescis modo: scies autem póstea».
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».
Ant. «Panie, Ty mnie nogi umywasz?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną».
V. Zbliża się tedy do Szymona Piotra i rzecze mu Piotr:
Ant. «Panie, Ty mnie nogi umywasz?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną».
V. «Co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem».
Ant. «Panie, Ty mnie nogi umywasz?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną».
ANTIPHONA 4
Ant. «In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem».
V. Dixit Iesus discípulis suis.
Ant. «In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem».
Ant. «Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu».
V. Rzekł Jezus uczniom swoim.
Ant. «Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu».
ANTIPHONA 5
Ant. Máneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
V. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria hæc: maior horum est cáritas.
Ant. Máneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
Ant. Niech trwają w was wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.
V. Teraz tedy trwają wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.
Ant. Niech trwają w was wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.
ANTIPHONA 6
Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.

V. Congregávit nos in unum Christi amor.

V. Exsultémus et in ipso iucundémur.

V. Timeámus et amémus Deum vivum.

V. Et ex corde diligámus nos sincéro.

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.

V. Simul ergo cum in unum congregámur:

V. Ne nos mente dividámur, caveámus.

V. Cessent iúrgia malígna, cessent lites.

V. Et in médio nostri sit Christus Deus.

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.

V. Simul quoque cum Beátis videámus

V. Gloriánter vultum tuum, Christe Deus:

V. Gáudium, quod est imménsum atque probum,

V. Sǽcula per infiníta sæculórum. Amen.

Tam, gdzie miłość, ukochanie, tam jest także Bóg.
V. W jedno nas tu zgromadziła Chrystusowa miłość.
V. W Nim się tedy cieszmy wszyscy i weselmy.
V. Boga bójmy się żywego i kochajmy.
V. I miłujmy się nawzajem sercem szczerym.
Tam, gdzie miłość, ukochanie, tam jest także Bóg.
V. Gdy się przeto gromadzimy wszyscy razem.
V. By się duchem nie rozdzielać, pilnie baczmy.
V. Niech ustaną złe niesnaski, niech ustaną spory.
V. A pośrodku nas niech stanie Chrystus Bóg.
Tam, gdzie miłość, ukochanie, tam jest także Bóg.
V. Razem także ze świętymi daj nam widzieć.
V. Pośród chwały Twe oblicze, Chryste Boże.
V. Radość, która nie zna miary i szlachetna jest.
V. Poprzez wszystkie nieskończone wieki wieków. Amen.
OFFERTORIUM
Ps 117:16 et 17
Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.
Ps 117:16-17
Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie dźwignęła; nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pana.
COMMUNIO
Ioann 13:12, 13 et 15
Dóminus Iesus, postquam coenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis, quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magíster? Exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.
J 13:12,13,15
Pan Jezus, gdy skończył wieczerzę z uczniami swoimi, umył nogi ich i rzekł: «Czy wiecie, com wam uczynił, ja Pan i Mistrz? Przykład dałem wam, abyście i wy tak czynili».

Proprium missae – II Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa – Dominica II Passionis seu in PalmisDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

ANTIPHONA I
Ant. Púeri Hebræórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis. Ant. Dzieci żydowskie niosąc gałązki oliwne wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc: «Hosanna na wysokościach».
ANTIPHONA II
Ant. Púeri Hebræórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna filio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini. Ant. Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę i wołały mówiąc: «Hosanna Synowi Dawidowemu: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie».
ANTIPHONA III
Cum Angelis et púeris fidéles inveniántur, triumphatóri mortis damántes: «Hosánna in excélsis». Wraz z Aniołami i chłopiętami wiernie śpiewajmy Zwycięzcy śmierci, wołając: «Hosanna na wysokościach».
HYMNUS
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Israël es tu Rex, Davidis et ínclita proles: Nómine qui in Dómini, Rex benedícte, venis.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Coetus in excélsis te laudat caelicus omnis, Et mortális homo, et cuncta creáta simul.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Plebs Hebraea tibi cum palmis óbvia venit: Cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Hi tibi passúro solvébant múnia laudis: Nos tibi regnánti pángimus ecce melos.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra: Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Ty jesteś Król Izraela i sławny potomek Dawida: Błogosławiony Królu, Ty dziś tu w imię Pańskie przybywasz.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Wszystkie zastępy niebieskie na wysokościach Cię wielbią, a z nimi śmiertelny człek i wszystkie razem stworzenia.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Rzesza żydowska z palmami wybiegła Ci naprzeciwko: Przyszliśmy dzisiaj i my z hymnami, miłością, modlitwą.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Wtedy to szedłeś na mękę, a oni słusznie Cię czcili: My oto nucimy Ci śpiew, gdy już królujesz na wieki.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Oddanie ich wdzięcznie przyjąłeś, łaskawie przyjmij i nasze: O Królu dobry, rozdawco łask, miłe Ci wszystko co dobre.
Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
INTROITUS
Ps 21:20 et 22
Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam.

Ps 21:2
Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti? longe a salúte mea verba delictórum meórum.

Ps 21:20 et 22
Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam.

Ps 21:20,22
O Panie, nie stój w oddaleniu: Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Wybaw mnie z lwiej paszczy i mnie biednego spod rogów bawolich.

Ps 21:2
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleki jesteś od próśb, od słów mojego wołania.

Ps 21:20,22
O Panie, nie stój w oddaleniu: Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Wybaw mnie z lwiej paszczy i mnie biednego spod rogów bawolich.

GRADUALE
Ps 72:24 et 1-3
Tenuísti manum déxteram meam: et in voluntáte tua deduxísti me: et cum glória assumpsísti me.
V. Quam bonus Israël Deus rectis corde! mei autem pæne moti sunt pedes: pæne effúsi sunt gressus mei: quia zelávi in peccatóribus, pacem peccatórum videns.
Ps 72:24, 1-3
Tyś ujął mą prawicę; po myśli Twojej wyprowadzisz mnie i wreszcie przyjmiesz mnie do chwały.
V. Jak dobry jest Bóg Izraela dla tych, co są prawego serca! A moje stopy niemal się zachwiały, me kroki niemal się potknęły, bom do bezbożnych zawiść czuł, na grzesznych bacząc powodzenie.
TRACTUS
Tractus 21:2-9, 18, 19, 22, 24, 32
Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti?
V. Longe a salúte mea verba delictórum meórum.
V. Deus meus, clamábo per diem, nec exáudies: in nocte, et non ad insipiéntiam mihi.
V. Tu autem in sancto hábitas, laus Israël.
V. In te speravérunt patres nostri: speravérunt, et liberásti eos.
V. Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: in te speravérunt, et non sunt confusi.
V. Ego autem sum vermis, et non homo: oppróbrium hóminum et abiéctio plebis.
V. Omnes, qui vidébant me, aspernabántur me: locúti sunt lábiis et movérunt caput.
V. Sperávit in Dómino, erípiat eum: salvum fáciat eum, quóniam vult eum.
V. Ipsi vero consideravérunt et conspexérunt me: divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem.
V. Líbera me de ore leónis: et a córnibus unicórnium humilitátem meam.
V. Qui timétis Dóminum, laudáte eum: univérsum semen Iacob, magnificáte eum.
V. Annuntiábitur Dómino generátio ventúra: et annuntiábunt coeli iustítiam eius.
V. Pópulo, qui nascétur, quem fecit Dóminus.
Traktus 21:2-9, 18, 19, 22, 24, 32
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
V. Daleki jesteś od próśb, od słów mojego wołania.
V. Boże mój, wołam przez dzień, a nie wysłuchujesz, wołam nocą, a nie zważasz na mnie.
V. Przecież Ty mieszkasz w świątnicy, Chwało Izraela!
V. Nasi ojcowie Tobie zaufali: zaufali, a Tyś ich uwolnił.
V. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Tobie ufali i nie zawiedli się.
V. A jam jest robak – nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa.
V. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą; wargi rozwierają, potrząsają głową.
V. «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechaj go wyrwie jeśli go miłuje».
V. A oni spoglądają i widząc mnie, się cieszą: odzienie moje dzielą między siebie i los rzucają o moją szatę.
V. Wybaw mnie z lwiej paszczy i mnie biednego spod rogów bawolich.
V. Chwalcie Pana, wy, co się Go boicie, sław Go, całe potomstwo Jakuba.
V. Przyszłemu pokoleniu o Panu opowiedzą i sprawiedliwość Jego ogłoszą niebiosa.
V. Ludowi, który się narodzi: «Pan to uczynił».
OFFERTORIUM
Ps 68:21-22.
Impropérium exspectávit cor meum et misériam: et sustínui, qui simul mecum contristarétur, et non fuit: consolántem me quæsívi, et non invéni: et dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto.
Ps 68:21-22
Urąganiem złamane me serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Do mego pokarmu domieszali żółci, a kiedym pragnął, poili mnie octem.
COMMUNIO
Matt 26:42.
Pater, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum: fiat volúntas tua.
Mt 26:42
Ojcze, jeżeli ten kielich nie może Mnie minąć, ale mam Go wypić, niech się dzieje wola Twoja.

Proprium missae – I Niedziela Męki Pańskiej – Dominica I PassionisDivinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 42:1-2
Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitúdo mea.

Ps 42:3
Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me de duxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.

Ps 42:1-2
Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitúdo mea.

Ps 42:1-2
Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw niezbożnemu ludowi, wybaw mię od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś mocą moją.

Ps 42:3
Ześlij Swą światłość i wierność Swoją: niech one mię wiodą, niech mnie przywiodą na górę Twą świętą i do Twoich przybytków.

Ps 42:1-2
Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw niezbożnemu ludowi, wybaw mię od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś mocą moją.

GRADUALE
Ps 142:9, 10
Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam
Ps 17:48-49
Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.
Ps 142:9, 10
Ocal mnie, Panie, od mych nieprzyjaciół: naucz mię pełnić wolę Twoją.
Ps 17:48-49
O Panie, mój wybawicielu od gniewnych narodów: Ty mnie wywyższysz ponad przeciwników moich, od gwałtownika mię wyrwiesz.
TRACTUS
Ps 128:1-4
Sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
V. Dicat nunc Israël: sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
V. Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres.
V. Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus iustus cóncidit cervíces peccatórum.
Ps 128:1-4
Wielce mnie gnębili od mojej młodości.
V. Niech Izrael teraz powie: wielce mnie gnębili od mojej młodości.
V. Lecz mnie nie zwyciężyli; oracze grzbiet mój poorali.
V. Długie swe bruzdy powiedli; atoli Pan sprawiedliwy pociął sznury bezbożnych.
OFFERTORIUM
Ps 118:17, 107
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine.
Ps 118:17, 107
Z całego serca będę Cię chwalił, Panie: czyń dobrze słudze Twojemu, aby żył i słów Twych przestrzegał. Zachowaj mnie przy życiu według Twego słowa.
COMMUNIO
1 Cor 11:24, 25
Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi Testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.
1 Kor 11:24, 25
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; ten jest kielich Nowego Przymierza we Krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pożywacie, na moją pamiątkę.