Proprium missae – III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica III Post Pentecosten


INTROITUS
Ps 24:16; 24:18
Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.
Ps 24:1-2
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenPs 24:16; 24:18
Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.
Ps 24:16; 24:18
Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.
Ps 24:1-2
Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże, mój, Tobie ufam, nie zawstydzę się.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Ps 24:16; 24:18
Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.
GRADUALE
Ps 54:23; 54:17; 54:19
Iacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet.
V. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.
Ps 54:23; 54:17; 54:19
Porucz swą troskę Panu, On sam o tobie mieć będzie pieczę.
V. Kiedy wołałem do Pana, On wysłuchał mą skargę przeciw gnębicielom moim.
ALLELUIA
Ps 7:12
Allelúia, allelúia.Deus iudex iustus, fortis et pátiens, numquid iráscitur per síngulos dies? Allelúia.
Ps 7:12
Alleluja, alleluja.Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym a cierpliwym. Czyż gniewu swego nie wymierza na każdy dzień. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps 9:11-12 9:13
Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum.
Ps 9:11-12 9:13
Tobie ufać winni wyznawcy Twego Imienia, bo nie opuszczasz Panie szukających Ciebie. Śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie, gdyż nie zapomniał wołania ubogich.
COMMUNIO
Luc 15:10.
Dico vobis: gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte.
Łk 15:10
Powiadam wam, iż radość panuje wśród Aniołów Bożych nawet z jednego grzesznika czyniącego pokutę.
Reklamy

Zarys angelologii (19 z 23). Miejsce przebywania demonów oraz ich zadania.


Angels

Święty Tomasz o miejscu przebywania demonów

O ile teza o wpływie demonów na elektryczność i internet jest opinio theologica, a nawet opinio pia naszej redakcji, to pogląd o powietrzu jako o miejscu przebywania jest tradycyjny. Przekażmy głos św. Tomaszowi z Akwinu, który kwestię tę podejmuje w Summ. Theol. Ia, q. 64, a.4.[1]

Artykuł 4

CZY MIEJSCEM KARY SZATANÓW JEST OTACZAJĄCE NAS POWIETRZE ?

[Videtur quod]: Zdaje się, że powietrze otaczające nas (aer iste) nie jest miejscem kaźni szatanów, bo:

Czytaj dalej!

Proprium missae – II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica II post Octavam Pentecostes


INTROITUS
Ps 17:19-20.
Factus est Dóminus protéctor meus, et edúxit me in latitúdinem: salvum me fecit, quóniam vóluit me.
Ps 17:2-3
Díligam te. Dómine, virtus mea: Dóminus firmaméntum meum et refúgium meum et liberátor meus.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenPs 17:19-20.
Factus est Dóminus protéctor meus, et edúxit me in latitúdinem: salvum me fecit, quóniam vóluit me.
Ps 17:19-20
Pan stał się moją obroną; wywiódł mnie na pole rozległe: zbawił mnie bo mnie miłuje.
Ps 17:2-3
Miłuję Cię, Panie, mocy moja; Pan opoką moją i ucieczką, On moim wybawicielem.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Ps 17:19-20
Pan stał się moją obroną; wywiódł mnie na pole rozległe: zbawił mnie bo mnie miłuje.
GRADUALE
Ps 119:1-2
Ad Dóminum, cum tribulárer, clamávi, et exaudívit me.
V. Dómine, libera ánimam meam a lábiis iníquis, et a lingua dolósa. Allelúia, allelúia
Ps 119:1-2
Do Pana wołałem, gdym był w utrapieniu, a On mnie wysłuchał.
V. Wybaw mnie Panie od ust kłamliwych, i od podstępnego języka. Alleluja, alleluja.
ALLELUIA
Ps 7:2
Dómine, Deus meus, in te sperávi: salvum me fac ex ómnibus persequéntibus me et líbera me. Allelúia.
Ps 7:2
Panie, Boże mój, w Tobie pokładam nadzieję: wybaw mnie od wszystkich wrogów moich i ratuj mnie. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps 6:5
Dómine, convértere, et éripe ánimam meam: salvum me fac propter misericórdiam tuam.
Ps 6:5
Powróć, o Panie, wyrwij duszę moją, przez miłosierdzie Twoje mnie wybaw.
COMMUNIO
Ps 12:6
Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi: et psallam nómini Dómini altíssimi.primum coram discípulis suis.
Ps 12:6
Będę śpiewał Panu, który darzy mnie dobrem, zanucę psalm imieniu Najwyższego Pana.

Proprium missae – Niedziela Trójcy Przenajświętszej – Dominica Sanctissimae Trinitatis


INTROITUS
Tob 12:6.
Benedícta sit sancta Trínitas atque indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Ps 8:2
Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenTob 12:6.
Benedícta sit sancta Trínitas atque indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Tob 12:6
Błogosławiona Niech będzie Święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy ją, albowiem okazała nad nami miłosierdzie swoje.
Ps 8:2
O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Tob 12:6
Błogosławiona Niech będzie Święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy ją, albowiem okazała nad nami miłosierdzie swoje.
GRADUALE
Dan 3:55-56.
Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abýssos, et sedes super Chérubim,
V. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli, et laudábilis in saecula. Allelúia, allelúia.
Dn 3:55-56
Błogosławiony jesteś, Panie, który wzrokiem zgłębiasz przepaści, a siedzisz na Cherubinach.
V. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebios i chwalebny na wieki. Alleluja, alleluja.
ALLELUIA
Dan 3:52
V. Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum, et laudábilis in saecula. Allelúia.
Dn 3:52
V. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych i chwalebny na wieki, alleluja.
OFFERTORIUM
Tob 12:6.
Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Tob 12:6
Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży, a także i Duch Święty: gdyż okazał nad nami miłosierdzie swoje.
COMMUNIO
Tob 12:6.
Benedícimus Deum coeli et coram ómnibus vivéntibus confitébimur ei: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Tob 12:6
Błogosławimy Boga niebios, i wobec wszystkich istot żyjących dziękować Mu będziemy, gdyż okazał nad nami miłosierdzie swoje.

Zarys angelologii (18 z 23). Miejsce przebywania demonów. Demony i technika.


Angels

Miejsce przebywania demonów do momentu Sądu Ostatecznego

A gdzie przebywają demony konkretnie do momentu Sądu?[1]

Głównie w powietrzu. Czy należy to traktować dosłownie? Raczej tak. Jeżeli istnieją cztery żywioły: woda, ogień, ziemia i powietrze, to żywiołem najbardziej „uduchowionym” lub najmniej materialnym jest właśnie powietrze. Zgodnie z tradycją żydowską (Asc. Isaiae 10, 28-30; Test. Beniamin 3), która, nawet nie zawarta w Starym Testamencie, przecież pierwociny prawdy zawierała, św. Paweł pisze Ef 6,12 o spiritualia nequitiae in caelestibus, to jest o “duchach niegodziwości w niebiosach”, co Biblia Tysiąclecia (BT) tłumaczy jako „pierwiastki duchowe na wyżynach niebieskich”, chyba po to, by nikt nie wiedział, o co chodzi. Ef 2,2 nazywa diabła princeps potestatis aeris „księciem mocy powietrza”, co BT  tłumaczy jako „władca mocarstw powietrza”, co należy rozumieć jako władcę nad demonami zamieszkującymi powietrze. I dlatego modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła mówi o „duchach niegodziwości, które są na wyżynach niebieskich”, to jest w niebiosach, nie tylko w znaczeniu duchowym, ale i niejako atmosferycznym.

Czytaj dalej!

Proprium missae – Zesłanie Ducha Świętego – Dominica Pentecostes


INTROITUS
Sap 1:7.
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia
Ps 67:2
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenSap 1:7.
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia
Mdr 1:7
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja: A Ten, który wszystko obejmuje, zna każde słowo, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 67:2
Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Mdr 1:7
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja: A Ten, który wszystko obejmuje, zna każde słowo, alleluja, alleluja, alleluja.
ALLELUIA 1
Allelúia, allelúia
Ps 103:30
Emítte Spíritum tuum, et creabúntur, et renovábis fáciem terræ. Allelúia.
Alleluja, alleluja
Ps 103:30
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi, alleluja.
ALLELUIA 2
Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
SEQUENTIA
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte caelitus
lucis tuæ rádium.Veni, pater páuperum;
veni, dator múnerum;
veni, lumen córdium.Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen. Allelúia.

Przybądź Duchu Święty
Ześlij na nas z nieba
Promień Twego światła.Przyjdź, ojcze ubogich,
Przybądź, dawco darów,
Przybądź, serc światłości.Przyjdź, Pocieszycielu,
Słodki gościu duszy,
Słodkie pokrzepienie.Tyś spoczynkiem w pracy,
Tyś ochłodą w skwarze,
Tyś pociechą w płaczu.O światłości błoga,
Napełń wnętrze serca
Wszystkich Twoich wiernych.

Bez Twej Boskiej Woli
Nie ma nic w człowieku,
Nie ma nic bez winy.

Obmyj to, co brudne,
Zroś to, co jest oschłe,
Ulecz, co zranione.

Zegnij, co oporne,
Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co błędne.

Udziel Twoim wiernym,
Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.

Daj zasługę cnoty,
Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.
Amen. Alleluja.

OFFERTORIUM
Ps 67:29-30
Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia.
Ps 67:29-30
Utwierdź to, Boże, czegoś w nas dokonał. Przez wzgląd na Twoją świątynię, która jest w Jeruzalem, niech królowie złożą Ci dary, alleluja.
COMMUNIO
Acts 2:2; 2:4
Factus est repénte de coelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, allelúia: et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia.
Dz 2:2; 2:4
Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego tam gdzie przebywali, alleluja. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili o wielkich sprawach Bożych, alleluja, alleluja.

Proprium missae – Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim – Dominica post Ascensionem


INTROITUS
Ps 26:7; 26:8; 26:9
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te, allelúia: tibi dixit cor meum, quæsívi vultum tuum, vultum tuum, Dómine, requíram: ne avértas fáciem tuam a me, allelúia, allelúia.
Ps 26:1
Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timébo?
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenPs 26:7; 26:8; 26:9
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te, allelúia: tibi dixit cor meum, quæsívi vultum tuum, vultum tuum, Dómine, requíram: ne avértas fáciem tuam a me, allelúia, allelúia.
Ps 26:7; 26:8; 26:9
Usłysz, Panie, głos mój, którym wołam, alleluja, do Ciebie mówi serce moje, oblicze moje Cię szuka, szukam o Panie Twojego oblicza; oblicza Twego nie kryj przede mną, alleluja, alleluja.
Ps 26:1
Pan światłością i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Ps 26:7; 26:8; 26:9
Usłysz, Panie, głos mój, którym wołam, alleluja, do Ciebie mówi serce moje, oblicze moje Cię szuka, szukam o Panie Twojego oblicza; oblicza Twego nie kryj przede mną, alleluja, alleluja.
ALLELUIA 1
Allelúia, allelúia
Ps 46:9
V. Regnávit Dóminus super omnes gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam. Allelúia.
Alleluja, alleluja
Ps 46:9
V. Pan króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Alleluja.
ALLELUIA 2
Ioannes 14:18
V. Non vos relínquam órphanos: vado, et vénio ad vos, et gaudébit cor vestrum. Allelúia.
J 14:18
V. Nie pozostawię was sierotami, odchodzę i znowu przyjdę do was, i radować się będzie serce wasze. Alleluja.
OFFERTORIUM
Ps 46:6.
Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubæ, allelúia.
Ps 46:6
Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, wstępuje Pan przy dźwięku trąby, alleluja.
COMMUNIO
Ioannes. 17:12-13; 17:15
Pater, cum essem cum eis, ego servábam eos, quos dedísti mihi, allelúia: nunc autem ad te vénio: non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo, allelúia, allelúia.
J 17:12-13; 17:15
Ojcze, gdy byłem z nimi, strzegłem tych, których mi dałeś, alleluja: a teraz idę do Ciebie. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich zachował od złego, alleluja, alleluja.